UWAGA! RECYKLERZY – po 5 marca wygasają pozwolenia!

UWAGA RECYKLERZY oraz zbierający i przetwarzający odpady- po 5 marca wygasają pozwolenia!

Do dnia 5 marca 2020 r. podmioty posiadające zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów wykazujących właściwości palne lub niebezpieczne, ale też podmioty posiadające pozwolenie emisyjne z uwzględnieniem ww. zezwoleń, mają OBOWIĄZEK WDROŻENIA nałożonych wymagań zmianą do ustawy o odpadach z dnia 18 lipca 2018 r. i uzyskania DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ dostosowującej posiadane zezwolenie. Czasu zostało niewiele…

Chcąc prowadzić po dniu 5 marca działalność gospodarczą związaną z gospodarowaniem odpadami, należy w nieprzekraczalnym terminie złożyć kompletny wniosek pod względem formalnym o jakim mowa w art. 14 ustawy zmieniającej oraz załączyć załączniki jak:

📌operat PPOŻ;
📌postanowienie miejskiego komendanta straży pożarnej;
📌decyzję o warunkach zabudowy, o ile miejsce magazynowania odpadów nie jest objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
📌dowód potwierdzający ustanowione zabezpieczenie roszczeń za czasowe magazynowanie odpadów na terenie nieruchomości;
📌dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości, w przypadku praw do użytkowania nieruchomości w formie umowy dzierżawy, zawrzeć ją w formie aktu notarialnego, z wyszczególnieniem magazynowanych kodów odpadu na terenie nieruchomości i oświadczeniem o solidarnej współodpowiedzialności za odpady przez dzierżawcę i wydzierżawiającego;
📌zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w odniesieniu do podmiotu i odrębnie dla każdej z osób wchodzących w skład zarządu;
📌oświadczenia osób z zarządu o 10 letnim prowadzeniu działalności bez naruszeń prawa w gospodarce odpadami, o nie cofnięciu podmiotowi decyzji na zbieranie, przetwarzanie odpadów w okresie ostatnich 10 lat;
📌wdrożyć monitoring wizyjny miejsc magazynowania i przetwarzania odpadów;
📌wdrożyć system BDO dla potrzeb ewidencji odpadów;
📌określić we wniosku największą oraz maksymalną ilość i rodzaj odpadów magazynowanych na nieruchomości w danym czasie jak i w okresie roku oraz całkowitą pojemność miejsc magazynowania odpadów.

Pozwolenia i zezwolenia wydane podmiotom, które nie zdążą przygotować wniosków do dnia 5 marca spełniających wymogi formalne celem określenia przez organ na nowo wymagań dotyczących magazynowania odpadów, WYGASNĄ Z MOCY PRAWA, w tej części (art. 14 ust. 4).

By |2020-03-26T14:24:06+01:0023 marca, 2020|Poradnik|0 Comments