Jak przekazać odpady osobom fizycznym?

Niektóre odpady wytwórca odpadów może przekazać osobom fizycznym. Wykaz takich odpadów, dopuszczalne ilości i warunki magazynowania zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne oraz dopuszczalne metody ich odzysku (ze zm.).

Osoby fizyczne przejmujące takie odpady nie mają obowiązku uzyskiwania zezwolenia na transport, prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości – art. 27 ust. 8 ustawy o odpadach.
Dokumentem potwierdzającym przekazanie odpadu może być np. dokument sprzedaży.
Osobie nieposiadającej numeru rejestrowego BDO nie wystawia się karty przekazania odpadów (art. 69 ust. 4).

By |2020-03-26T14:28:26+01:0023 marca, 2020|Poradnik|0 Comments