Gruz z rozbiórki – odpad wytwarzany czy przetwarzany?

Gruz na terenie rozbiórki jest odpadem wytwarzanym, a nie odpadem przetwarzanym. Potwierdza to definicja wytwórcy odpadów – art. 3 pkt. 32 ustawy o odpadach, jak i definicja instalacji (art. 3 pkt. 6) czy definicja zakładu (art. 3 pkt. 48) z ustawy prawo ochrony środowiska.

Urządzenia wytwórcy do kruszenia gruzu pracujące w miejscu likwidowanej budowli, raczej nie pracują na terenie zakładu do którego posiadacz urządzeń ma tytuł prawny. Są to z reguły urządzenia przenośne przeznaczone do czasowych robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.
Skoro w przepisach ustawy o odpadach ustanowiono, że podmiot świadczący usługę w zakresie robót budowlanych, wyburzeniowych, rozbiórkowych, demontażowych etc., które to usługi z zasady wiążą się z kruszeniem gruzu – jest wytwórcą odpadów w wyniku świadczenia usług, to zestaw urządzeń, jakich używa podmiot świadczący usługę w postaci maszyn wyburzeniowych, kruszarki do kruszenia gruzu czy ładowarek do przemieszczania wytwarzanego gruzu w miejscu rozbiórki, nie może być kwalifikowany do rodzaju instalacji służących do przetwarzania odpadów na terenie zakładu. Ponieważ miejsce rozbiórki nie jest zakładem, a miejscem w likwidacji. Tym samym wytworzony gruz przez urządzenia na terenie rozbiórki będzie zawsze odpadem wytwarzanym, bez wzgląd na to, do jakiej postaci został rozkruszony.

Dopiero etap przekazywania wytworzonego odpadu gruzu z terenu rozbiórki do zakładu z „instalacją” czy z „urządzeniem” do przetwarzania odpadów gruzu, może zmienić jego status z odpadu wytwarzanego na status odpadu przekazanego do przetwarzania. A także, w myśl dwóch rozporządzeń celowych z ustawy o odpadach w miejsce określane jako „poza instalacje i urządzenia” czyli bezpośrednio do miejsca gospodarczego wykorzystania gruzu na podbudowy dróg, parkingów itp., co może zmienić jego status z odpadu wytwarzanego na status odpadu do odzysku w procesie R5 (jako zamiennik kruszyw naturalnych).

Niestety, tu od stycznia 2020 r. problem stanowi elektroniczna ewidencja BDO. Ponieważ nie wiadomo w jaki sposób wytwórca gruzu może go przekazać na zasadach opisanych w rozporządzeniu, skoro w aktualnym stanie prawnym nie można przekazać odpadów gruzu kartą przekazania odpadów podmiotowi nie posiadającemu numeru BDO, którego inwestor raczej nie posiada, a roboty i zakup materiałów najczęściej zleca wykonawcy z siedzibą gdzieś tam. W elektronicznej ewidencji BDO nie da się natomiast wpisać miejsca inwestycji do KPO, tym samym nie da się wskazać docelowego miejsca przekazania odpadów podmiotowi transportującemu odpady.

By |2020-03-26T14:26:19+01:0023 marca, 2020|Poradnik|0 Comments